My-Cliniq כוללת מערכת הפקת חשבוניות פנימית, המאושרת על ידי רשות המסים. כלומר, הפקת חשבוניות כלולה בתכונות הבסיס של הפלטפורמה, ולא נדרש תשלום נוסף כדי להשתמש בה.

בנוסף, המערכת שלנו מותאמת לדרישות הסודיות כפי שהוגדרו בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, ומכילה מעקב חוב עבור כל פגישה ביומן. משמעות הדבר היא שלא צריך לספור פגישות ולא צריך להזין ידנית את התשלום. בבואך להפיק חשבונית מס/קבלה – כל הפגישות שלא שולמו, פשוט יופיעו.

דילוג לתוכן