תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט
My-Cliniq
ינואר 2023
תנאי הסכם זה ("התנאים" ו/או "ההסכם") הם התנאים המחייבים שיחולו על השימוש בתוכנת מי קליניק ("התוכנה" או "המערכת") ומהווים הסכם משפטי מחייב בין המשתמש בתוכנה (להלן "המשתמש") לבין חברת ד"ר עמי אבני בע"מ, ח.פ. 513350728 ("החברה"), שהינה בעלת הזכויות בתוכנה, כולל מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, נותני שירות, מי שבא במקומה וכל מי מטעמה. 

"משתמש" בהסכם זה, לרבות אדם, תאגיד, עמותה, או כל ארגון אחר ו/או מי מטעמם, לרבות ולא רק, מנהלים, משתמש ראשי (כמפורט להן), משתמשים נוספים (כמפורט לעיל), עובדים, נותני שירות, מטופלים, גולשים מזדמנים, ו/או מי שניגש דרכם למערכת, מכל סבה שהיא, בתשלום ולא בתשלום. 

על המשתמש לקרוא תנאים אלה ואת מדיניות הפרטיות, בעיון רב לפני הרשמה לתוכנה ושימוש בה. בסימון התיבה במסגרת תהליך ההרשמה ו/או בשימוש במערכת המשתמש מאשר כי קרא, הבין, מסכים ומתחייב לפעול לפי כללים אלה. לא ניתן להשתמש במערכת ללא סימון התיבה ואישור תנאי השימוש. משתמש שאינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי להשתמש במערכת, או בכל חלק שלה, לכל מטרה שהיא. גם לא לתקופת ניסיון, בין אם שילם או לא. 

משתמש הנרשם בשם תאגיד ו/או עמותה ו/או ארגון אחר, מצהיר בעצם הרשמתו שהוא מורשה מטעמם לאשר את תנאי השימוש ולהירשם בשמם. בנוסף, באחריותו ובאחריות התאגיד ו/או העמותה ו/או הארגון לוודא  כי תנאי השימוש עומדים בכל החוקים, התקנות והכללים הרלוונטיים שחלים עליהם לצד הסכמה שזכות הגישה למערכת ו/או לשירותים הכלולים בה תישלל במקרים בהם תנאי השימוש ו/או השימוש בהם, אסורים מכל סיבה שהיא ולא תהיה להם כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה. 

ככל שהארגון אינו רשום ו/או מאוגד, המשתתף שנרשם מצהיר שהוא מצטרף בהסכמת כל חברי הארגון ושהם מכירים את כל תנאי ההסכם זה, לרבות ולא רק שאחריות, הסכמות וחבויות לפי ההסכם יחול עליו ועל כל אחד מחברי הארגון ביחד ולחוד. 

כל האמור בהסכם זה בלשון זכר, אף נקבה במשמע ובלשון יחיד, אף רבים במשמע.

תיאור התוכנה

מערכת מי-קליניק מאפשרת ניהול ממוחשב של מירפאה ו/או או שירותים אחרים בענן. 

הגישה למערכת היא דרך האינטרנט, דרך מחשב, ו/או טבלט ו/או מכשיר טלפון נייד. 

למערכת מספר תצורות: למטפל בודד, תצורות מרובות משתמשים, כגון תצורה למטפל עם צוות עזר, דוגמת מזכירה או מנהל חשבונות או תצורה למכון רב מטפלים. כמו כן קיימת תצורה לניהול חדרים.  

בתצורות מרובות משתמשים, יש להבחין בין "המשתמש הרשום", אדם פרטי, תאגיד, עמותה, מכון או ארגון אחר (להלן ה"ארגון"), או מי שרשום מטעמם, לבין "המשתמש המנהל", בין אם הוא המשתמש הרשום ובין אם הוא מינוי מטעמו, כל עוד המינוי בתוקף, לבין "משתמשים נוספים", שהרשמתם והשימוש שלהם בתוכנה, כולל הפסקת השימוש, היא מטעם, ברשות, בתשלום ובאחריות המשתמש הרשום, ומשכך כפופים להחלטות המשתמש הרשום ושל המשתמש המנהל מטעמו, לרבות הוספה למערכת, אופן השימוש בה, והפסקת השימוש בה. אין לחברה, כל מעורבות, אחריות או חבות בגין מי מהחלטות המשתמש הרשום או הראשי מטעמו. 

המערכת כוללת בין השאר, אך לא רק:

יומן פגישות, מערכת תיעוד קליני, ניהול ותיעוד כספי, כולל הוצאת חשבוניות ומסמכים חשבונאיים נוספים, יומן רופא אוטומטי, אפשרות למערכת תזכורות מסרונים לפגישות דרך צד שלישי, מערכת תזכורות, ניהול מכתבים ומסמכים, התחשבנות מול גורמים מממנים, סליקה, שאלונים ועוד. 

המערכת מתעדת את מועדי התיעוד ואת מועדי שינויים בתיעוד על ידי המשתמש. 

המערכת מבצעת גיבוי יומי. 

בתצורות מרובות משתמשים, המערכת כוללת גם מערכת הרשאות, מערכת ניהול מטפלים, מערכת התחשבנות עם מטפלים, מערכת מסרונים פנימית, ועוד. 

המערכת מתעדכנת כל העת. מוסכם שהחברה רשאית לשנות בכל עת את תכונותיה, מה היא כוללת ואת המימשק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עם או בלי הודעה מוקדמת, לרבות שינוי במבנה, בזמינות, ו/או להפסיק את פעילות המערכת או כל חלק ממנה, מכל סבה שהיא, מבלי חובה להודיע ומבלי חבות כלשהי כלפי המשתמש ו/או מטופליו ו/או צד שלישי אחר , ולא תהיה למשתמש כל טענה בגין שינויים אלה. 

זכות השימוש בתוכנה

רשות השימוש מותנית בתנאים המצטברים הבאים:

המשתמש בגיר וכשיר משפטית. 

הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות, במלואם וללא סייג, מעצם השימוש בתוכנה, אלא אם הוסכם אחרת במפורש ובכתב, בין בעלת התוכנה למשתמש. 

המשתמש מצהיר, שהוא אזרח ותושב ישראל ובעל תעודת זהות ישראלית תקפה או עמותה רשומה בישראל, או תאגיד, עמותה ו/או ארגון אחר המאוגד ורשום כדין בישראל. 

ככל שההרשמה היא מטעם תאגיד, עמותה ו/או ארגון אחר, מבצע ההרשמה קיבל את כל האישורים הנדרשים מהעמותה או התאגיד ו/או חברי הארגון, לפי הענין, לצורך ביצועה. 

שימוש המשתמש במערכת הוא בהתאם לכל דין ואינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות למשתמש, או למי לטעמו. 

המשתמש בעל אמצעי תשלום תקף שאושר ע"י חברת כרטיסי האשראי וחברת הסליקה; 

המשתמש המציא אמצעי התקשרות תקפים ופעילים (לרבות כתובת תיבת דוא"ל ומספר טלפון נייד). שימוש בהם הוא תנאי לשימוש במערכת.  

זכות השימוש ניתנת למשתמש היא אישית ואינה ניתנת להעברה. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. כנ"ל ככל האמור בתאגיד, עמותה ו/או ארגון אחר. 

בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד – מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. 

בתצורות מרובות משתמשים, זכות השימוש ניתנת למשתמש הרשום, כולל כפי שהיא באה לידי בטוי בהחלטות המשתמש המנהל ככל שמונה על ידו. הוא רשאי לצרף או להפסיק שימוש של משתמשים נוספים העושים שמוש בתוכנה מטעמו וכפופים לזכות השימוש של המשתמש הראשי. 

המשתמש הרשום ו/או המשתמש המנהל מטעמו נושאים באחריות לתשלום עבור השימוש במערכת עבור כל המשתמשים מטעמו, כמו גם לשימוש שלהם במערכת. 

חובת ואחריות המשתמש הראשי ו/או המשתמש המנהל מטעמו ליידע את המשתמשים הנוספים מטעמו על תנאי השימוש וחובתם לעמוד בו ועל כל התאמה ייחודית הנדרשת על ידו, או מותאמת עבור הארגון. כל חריגה מכללי השימוש של מי מהמשתמשים מטעם ארגון, תהיה באחריות הארגון, לרבות במקרי נזק ישיר או עקיף, כולל למטופליהם, לקוחותיהם או לצד ג' כלשהו. אין לחברה כל אחריות או חבות בגין החלטותיו ו/או פעולותיו, כולל כלפי המשתמשים הנוספים. 

בעת החלפת משתמש ראשי או מנהל ע"י ארגון, באחריות הארגון ו/או המשתמש הראשי לוודא ולגרום כי גישת המנהל המוחלף ו/או הרשאותיו לפי הענין ילקחו ממנו ויועברו למנהל החדש.  

גם בתצורה מרובת משתמשים, חל איסור מוחלט לבצע בתוכנה שימוש משותף על ידי מספר משתמשים, אלא יש לרכוש רישיון שימוש נפרד לכל משתמש. 

רשות השימוש כפופה לתשלום. משתמשים נוספים מטעם ארגון, כפופים לתנאים ו/או הסכמות ו/או שינויים ו/או תשלום של משתמש הרשום ו/או הראש זה ולא תהיה להם כל טענה במידה והשימוש שלהם יופסק עקב הפסקת השימוש עבור מי מהם ו/או כל שינוי אחר בשימוש ו/או הגישה לתוכנה ע"י המשתמש הרשום, מכל סבה, מצידו או מצד בעלת התוכנה, כולל אך לא רק הפסקת תשלום. 

תשלום 

השימוש בתוכנה מותנה בתשלום. 

המשתמש זכאי לחודש שימוש חינם, החל מיום הרשמתו, ללא התחייבות כספית או אחרת, למעט אם נקבע אחרת. 

חודש לאחר ההרשמה, המשתמש יתבקש למלא את פרטי כרטיס האשראי דרך התוכנה כתנאי להמשך השמוש במערכת. תשלום בכרטיס אשראי מותנה באישור אמצעי התשלום ע"י חברת כרטיסי האשראי וחברת הסליקה.

דמי השימוש הם 79 שח + מעמ לחודש לכל משתמש בתוכנה. בתצורה מרובת משתמשים, באחריות המשתמש הרשום ו/או הארגון ו/או המשתמש המנהל לשלם עבור כל אחד מהמשתמשים מטעמו, לרבות הוא עצמו.  

התשלום הראשון ייגבה כחלק היחסי של יתרת החודש הקלנדרי בו נמסרו פרטי כרטיס האשראי. התשלומים הבאים ייגבו מכרטיס האשראי, כל חודש מראש, בראשון לאותו חודש.  

החברה זכאית לקבוע דמי שימוש שונים למנויים שונים, לקבוע תעריפים נפרדים לשירותים מסויימים ולעדכן את התעריפים מעת לעת, כפי שמופיע באתר החברה.

ההחלטה על תשלום היא של המשתמש בלבד ומהווה הסכמה לתנאי הסכם השימוש ומדיניות הפרטיות במלואם. ככל שמדובר בארגון רשום ו/או מאוגד, התשלום עבור כלל המשתמשים במערכת מטעמו, הוא באחריות הארגון ו/או המשתמש הרשום ו/או המשתמש הראשי כולם יחד וכל אחד לחוד. ככל שמדובר בארגון לא רשום ו/או לא מאוגד התשלום עבור כלל המשתמשים במערכת מטעמו, הוא באחריות הארגון ו/או המשתמש הרשום ו/או המשתמש הראשי ו/או כל אחד מהמשתמשים כולם יחד וכל אחד לחוד. 

התשלום עבור השימוש במערכת, אינו כולל עלויות נוספות מצד מפעילי רשתות ו/או מפעילי תקשורת ו/או ספקי חוץ הקשורות לגישה ו/או לשימוש ו/או לאבטחת ו/או כל היבט אחר במערכת, או מצד ספקי שירותים נוספים כגון שירותי מסרונים או סליקה. עלויות אלה כפופות להסכמים בין המשתמש לבין המפעילים ואינן כלולות בעלות השימוש במערכת, למעט אם סוכם אחרת במפורש ובכתב בין המשתמש לחברה. החברה לא תהיה אחראית לעלויות אלה.

במידה והמשתמש יבחר להשתמש בשירות המסרונים, החברה תישא בעלות שליחה של עד 600 מסרונים (SMS) לחודש למשתמש. מוסכם שאין בהטבה זו, או כל הטבה אחרת מול ספק חוץ כלשהו, משום הקמת חבות כלשהי של החברה ביחס למערכת המסרונים, או אותו ספק חוץ. 

הפסקת שימוש 

המשתמש רשאי להפסיק את השימוש במערכת בכל עת לפי שיקול דעתו הבילעדי. הפסקת השימוש היא על ידי הודעת המשתמש לחברה במייל ולאחר קבלת אישור מנציג החברה במייל על קבלת ההודעה. 

תקופת השימוש תסתיים בסוף החודש הקלנדרי בו התקבל אישור החברה ובלבד שההודעה התקבלה ואושרה שבעה ימי עבודה לפני תום החודש. 

בתצורה רבת משתתפים, ההחלטה על שימוש, שינוי באופן השימוש ו/או הפסקת שימוש של המשתמשים הנוספים היא של המשתמש הרשום בלבד, כפי שהיא מתבטאת בהחלטות המשתמש המנהל. אין לחברה של מעורבות ו/או אחריות כלפי החלטות אלה, ו/או השלכותיהן, ו/או נזקים אפשריים למשתמשים, למטופליהם ו/או צד שלישי בגין החלטות המשתמש המנהל והיא לא תישא בכל חבות בגין השלכות ו/או נזקים אלו. 

זכות השימוש תפקע אוטומטית ומיידית, ללא צורך בהודעה מראש ו/או אחרת של החברה, בתום תקופת הניסיון ו/או בתום התקופה שעבורה המשתמש שילם על השימוש בתוכנה ו/או במקרה שבו המשתמש הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה. 

בכל מקרה שלא יבוצע בפועל תשלום כלשהו עבור השימוש בתוכנה, מכל סיבה שהיא, תועבר התראה למשתמש. ככל שנושא התשלום לא יוסדר תוך שבוע ימים, החברה זכאית לפי שקול דעתה הבילעדי להפסיק את השימוש במערכת. 

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמש להירשם ו/או להפסיק את השימוש בתוכנה באופן זמני או קבוע, בכל מקרה שבו יתעורר חששה כי עבר על הוראות הדין ו/או הפר את תנאי השימוש ו/או מסר פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל העלול לפגוע בחברה או מי מטעמה, בתוכנה או בצדדים שלישים. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השימוש, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים. זכות זו של החברה תקפה גם לגבי משתמשים נוספים במערכות מרובות משתמשים. 

לפני פקיעת זכות השימוש במערכת, מכל סבה שהיא ובהתאם להחלטת כל גורם שהוא, באחריות המשתמש לגבות אליו תוך שבוע את המידע שהזין למערכת. באחריות משתמש להודיע לחברה על השלמת תהליך זה. 

במקרה בו השימוש הופסק עקב הפרת תנאי ההסכם, על המשתמש להפסיק כל שימוש במערכת, למעט הורדת המידע השמור בה, תוך שבעה ימים. 

עם סיום השימוש במערכת, החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק, לפי שיקול דעתה, את המידע האגור במערכת כעבור 60 יום מפקיעת זכות השימוש בה. 

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות שהותקנו על פיו צרכן הרוכש מוצר או שירות בעסקת מכר מרחוק רשאי לבטל את העסקה. במקרים המנויים בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן לא ניתן לבטל את העסקה כאמור (לנוסח המלא של החוק ראה את אתר משרד התעשייה והמסחר).

שירותי צד ג' ("ספקי חוץ")

החברה עשויה לאפשר למשתמש, מעת לעת, להתחבר באמצעות התוכנה לשירותים המצויים בבעלות, ניהול והפעלה של צדדים שלישים ("ספקי חוץ"), כגון שירותי סליקה, משלוח מסרונים ועוד. 

השימוש בשירותים אלה כפוף לבחירתו ושיקול דעתו של המשתמש. 

שימוש בשירותי ספק חוץ, מבטא את הסכמת המשתמש לתנאי שימוש, אבטחת המידע והפרטיות העדכניים של אותו ספק החוץ. 

עם בחירת המשתמש להתחבר לשירות של ספק חוץ באמצעות התוכנה, יתכן ויועברו לצד השלישי באמצעות המערכת  פרטי ההרשמה ופרטים אחרים של המשתמש.

מובהר כי החברה אינה צד לשימוש של המשתמש בשירותים של צדדים שלישים ו/או להתקשרות עימם ולא תשא בכל אחריות או חבות לשירותים המסופקים על ידם ו/או לכל הפסד, נזק, תקלה, פגם, ו/או הוצאה מכל מין שהוא, שייגרמו למשתמש ו/או למטופליהם ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או אי-שימוש ו/או כשל כלשהו בשירותים אלה ו/או בגישה אליהם ומהם. 

ספק החוץ הוא האחראי באופן בלעדי על תקינות השירות שהוא מספק ועל עמידתו בחוקים הרלוונטיים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה מנהלת, מפקחת על ו/או מספקת את השירותים האלה, אלא מעמידה אותם לרשות המשתמש לפי שיקול דעתו והחלטתו בלבד. בנוסף, אין החברה מציגה כל מצג, הבטחה או התחייבות להתאמתם של שירותים של צדדים שלישים לצרכי המשתמש ו/או כי השימוש בשירותים אלה יהיה רציף וללא הפרעות או תקלות.

מדיניות ההגנה על הפרטיות

המידע שנשמר על ידי המשתמש במערכת, מוצפן ונעשה בו שימוש ע"י המשתמש בלבד. החברה לא תיגש אל המידע ללא בקשה ו/או רשות מפורשת של המשתמש. 

החברה אינה עושה כל שימוש במידע המוזן על ידי המשתמש לתוכנה. מידע כאמור לא ייחשף לעובדים ו/או נותני שירותים של החברה כגון מתכנתים או טכנאים, אלא באופן מוגבל, ורק כאשר חשיפה זו חיונית לתפעול, תחזוקה ומתן תמיכה טכנית למשתמש ברשותו. 

פרטי האשראי של המשתמש לתשלום עבור השימוש במערכת, אינם נאספים על ידי החברה, אלא טוקן בלבד המאפשר גישה לשירותי הסליקה.

החברה אוספת מידע כולל פרטי ההרשמה שמוזנים על ידי המשתמש ומידע סטטיסטי על השימושים בתוכנה. 

השימוש בפרטי הרשמה נועד אך ורק לצורך התקשרות בין החברה לבין המשתמש. 

מידע סטטיסטי על השימוש בתוכנה נאסף לשם שיפור פעילות התוכנה והשירותים המוצעים בה ובכפוף לכל הוראת דין.

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי ההרשמה, נתונים סטטיסטיים או כל מידע אחר המוזן על ידך לתוכנה, אלא במקרים המפורטים להלן: 

העברת פרטי הרשמה הנדרשים לשם הרשמה, השלמת רכישה ושמוש בשירותים מצדדים שלישיים הנרכשים ו/או נעשה בהם שמוש דרך התוכנה, כגון שליחת מסרונים, שירותי סליקה ועוד. 

צו או הוראה שיפוטית, מינהלית או אחרת ע"י רשות מוסמכת בהתאם לחוק או התקנות המורה לחברה למסור פרטים או מידע

במידה והחברה תמכור, תעביר פעילות, תתמזג או תמזג פעילות עם גוף אחר, הגישה למידע תינתן לו, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את כל הוראות מדיניות פרטיות זו כלפי המשתמשים. 

המערכת משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה לאימות גישה למערכת, ולצורכי אבטחת מידע. בעצם הרשמה לתוכנה המשתמש מאשר את השימוש ב"עוגיות" כאמור. חסימה או מחיקה של "עוגיות" לא תאפשר שימוש במערכת.

הרשמה למערכת מהווה הסכמה על פי דין מצד המשתמש לקבלת דיוור ישיר מהחברה, ובכלל זה מידע הנוגע לשימוש במערכת, תפעולה, תחזוקה ושירותי תמיכה, עדכונים, שירותים משלימים ומידע שיווקי. 

השימוש באימייל של המשתמש הוא לצרכי השימוש במערכת. עם זאת, המשתמש זכאי להימחק מרשימת הדיוור היזום של החברה, בפנייה למייל או בהקלקה על אפשרות ההסרה המופיעה בכל אימייל שנשלח מהמערכת אל המשתמשים או בדואר לכתובת ק"מ 74, רמת החייל, תל אביב. משתמש שיימחק מרשימת הדיוור, יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק, אובדן או הפסד שייגרמו לו בשל אי-קבלת מידע מהחברה. 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, המשתמש בתוכנה זכאי לעיין במידע שלו המוחזק במאגר מידע. משתמש בתוכנה שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות במייל לכתוב………….l, או בדואר רשום לכתובת ק"מ 74, רמת החייל, תל אביב.

על כל משתמש מוטלת אחריות לוודא שהוא מקיים אחר כל החובות החלות עליו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות וכל הוראת דין רלבנטית אליו, ככל שישנה ולפנות לשם כך לכל ייעוץ ככל שנדרש. ככל שמדובר בתצורה רבת משתמשים באחריות הארגון ו/או מנהליו ו/או המשתמש הראשי לוודא שגם כל המשתמשים מטעמו יקיימו חובות אלו. 

ניהול רישום רפואי, חשבונאי ואחר

המערכת  רשומה בהתאם לנספח ה' שבסעיף 36 להוראת מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג – 1973 ("החוק"), כתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת (מס' רישום 239301.).

החברה לא תישא באחריות אם כתוצאה משימוש במערכת, הדיווח לרשויות המס לא יהיה מדויק, ו/או במקרה של טענה של רשויות המס על ניהול לא תקין וכיוב'. 

החברה לא תישא באחריות במידה והשימוש במערכת לא ענה על דרישות הרגולטוריות של משרד הבריאות ו/או או כל משרד ממשלתי אחר ו/או כל גוף אחר. 

באחריות המשתמש לקבל ייעוץ מקצועי מתאים במידת הצורך. 

קנין רוחני

המערכת וכל הזכויות בה הן בבעלות החברה ומוגנות על ידי חוקים ואמנות בינלאומיות. המבנה, הארגון, העיצוב, תהליכי העבודה והקוד של המערכת ו/או התוכנה הממשת אותה הם סודות מסחריים ומידע סודי מוגנים של החברה. 

החברה הינה ותישאר הבעלים הבלעדית של מלוא הזכויות במערכת ובתוכנה, לרבות בשמות "מי-קליניק" ו "My-Cliniq" ובכל שם, שם מסחרי לוגו, סמל או סימן מסחרי שבהם ייעשה שימוש במערכת ו/או בתוכנה, בפטנטים ובמדגמים של המערכת ו/או התוכנה, בין רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת המערכת, במימשק, בעיצוב המערכת ו/או התוכנה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתה, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר ("המידע").

המשתמש מתחייב שלא להפיץ, למכור מחדש, לתת רישיון משנה, להשכיר, להחכיר או להשאיל את המערכת (או כל חלק ממנה) ו/או התוכנה ו/או את רשות שימוש הקצה בה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה. 

המשתמש מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע שינוי, תרגום, שכפול, העתקה או העברה של המערכת ו/או התוכנה (או כל חלק ממנה) ו/או רשות השימוש בה, או להעתיק את המערכת ו/או התוכנה, שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Decompilation) או פירוק (Disassembly) ו/או בכל אופן אחר לנסות לגלות את קוד המקור של המערכת ו/או התוכנה, לשנותה או ליצור עבודות נגזרות אשר מבוססות על המערכת ו/או התוכנה. 

המשתמש מתחייב שלא לרשום או לתבוע זכויות כלשהן על התוכנה ו/או קוד המקור של התוכנה, כולם או מקצתם, ו/או על עבודות אשר נגזרות מהם.

המשתמש מתחייב להשתמש בתוכנה אך ורק בהתאם לכל החוקים החלים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החוקים הקשורים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. חל איסור מוחלט להשתמש בתוכנה באופן המהווה הפרה של כל הוראת דין.

שאלונים

המערכת מאפשרת הקמה ושימוש בשאלונים. 

המשתמש מתחייב להשתמש בשאלונים, ו/או בתוכנה בכלל, לפי חוק ובפרט תוך כיבוד הקנין הרוחני של כל צד ג'. עליו החובה לוודא שקיימת לו זכות שימוש. וככל שחובה זו תופר, המשתמש יודע ומסכים שכל האחריות על שימוש לא מורשה חלה עליו והוא מתחייב לשפות ולפצות את החברה במידה ותיתבע על רקע זה עם דרישתה הראשונה. 

השימוש המושכל בשאלונים כפוף להיכרות עם משמעותם ולשיקול דעת קליני. השימוש בשאלונים כרוך בהסכמה לכך שהחברה לא תהיה אחראית לכל טעות מכל סוג שהוא ומכל צד שהוא הנובעת מהקמה, שימוש, או הסקת מסקנות עם השימוש בשאלונים. 

מגבלות על רשות שימוש בתוכנה

המשתמש לא ינסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כלשהי לתכונות הקשורות באבטחת המערכת או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן משתמש. המשתמש לא ישתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע במערכת הניהול או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד במערכת. 

המשתמש לא יבצע פניה אל שרתי החברה או אל מאגרי המידע\בסיס הנתונים שלא על ידי שימוש בממשק המשתמש. המשתמש לא יבצע שינויים בקוד אשר נמצא במכשיר הלקוח\דפדפן ו/או לא ייגש למידע שאינו מורשה לגשת אליו וכו'. 

המשתמש לא יעשה שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו ולא ישתמש במערכת בכל אופן שאינו מאושר על פי תנאי שימוש אלה

המשתמש מצהיר יודע ומסכים שנסיונות מסוג זה עלולים להביא לחסימה אוטומטית של חשבון המשתמש וסגירה לצמיתות של החשבון.

הפצת תוכן ע"י המשתמש

המשתמש מתחייב כי שיגור דברי פרסומת ו/או כל פנייה אחרת לצד שלישי ו/או ללקוחותיו באמצעות התוכנה, כולל דרך ספק חיצוני, ייעשה בכפוף להוראות כל דין ולהוראותיו של חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "חוק התקשורת"), לרבות קבלת אישור בכתב של הנמען. 

מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לגבי תוכן הודעות כאמור שנשלחו לצד ג' כלשהו, ולחברה, מפעילי התוכנה וכל גורם הקשור עימם, לא תהא כל חבות או אחריות מכל סוג ואופן בקשר לעניין זה. יובהר כי במידה ותגרם לחברה הוצאה כספית כלשהי כתוצאה מהפרת התחייבות זו ע"י המשתמש, בין אם נעשתה במכוון ובין אם שאינה במכוון, תהא זכאית החברה לקבלת שיפוי מהמשתמש בגובה ההוצאות הכספיות שנגרמו לה.

הפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש בסעיף זה, תהווה הפרה יסודית של זכויותיה של החברה בתוכנה ושל הסכם זה ויביא לפקיעה מידית של ההרשאה לשימוש בתוכנה. במקרה של הפרה כאמור המשתמש מסכים בזה באופן בלתי חוזר כי יינתן לטובת החברה כל סעד חוקי לשם מניעת ההפרה, לרבות צו מניעה זמני וקבוע, והגנה על זכויותיה.

בתצורה רבת משתמשים המשתמש הרשום ו/או המשתמש הראשי מטעמו ישאו באחריות ליידע ולפעולות של משתמשים נוספים מטעמם, ויישאו בחבויות הנגזרות מהפרת החובות האמורות על ידי מי מהמשתמשים מטעמם. 

אבטחת מידע 

החברה מקפידה על מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך עמידה בדרישות הרשות להגנת הפרטיות. בין אמצעי האבטחה נכללים: הגנת תקשורת הנתונים בפרוטוקול מסוג SSL, עדכון שרתים קבוע כנגד פרצות אבטחה ידועות, חוות שרתים הכוללת Firewall, אבטחה פיזית וגיבויי חשמל וכיוצא באלה אמצעי אבטחה 

החברה ונהליה עומדים בתקני ISO-27799 ו-ISO-27001, תחת פיקוח מכון התקנים ועומדים בדרישות החוק תוך צמצום הסיכון לחדירה בלתי-מורשית. עם זאת, עמידה בתקנים, אינה מעניקה בטחון מוחלט ואין באפשרותם למנוע כל ניסיון גישה בלתי-מורשית. 

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לסיכונים אלו, כי ינהג זהירות וישמור על כללי האבטחה הנדרשים וכי כל שימוש בתוכנה הוא על אחריותו ושהוא ייוועץ בייעוץ חיצוני ככל שיידרש והחברה לא תישא בכל אחריות או חבות ביחס לנזקים למשתמש ו/או למטופליו ו/או לכל צד שלישי, שייגרמו בגין גישה לא מורשית לתוכנה ולמידע. 

הגבלת אחריות

המשתמש מתחייב ומצהיר שידוע לו שהשימוש במערכת ניתן "as is" על כל מגבלותיה ופגמיה של התוכנה ככל שישנם, ובהתאם לזמינות (As Available), על אחריותו האישית והבילעדית של המשתמש, ללא אחריות של החברה מכל סוג שהוא. 

באחריות המשתמש לוודא, שהתוכנה על כל אחד מחלקיה, כולל אבטחת מידע ופרטיות, עומדים בנדרש ממנו ומתאימה לצרכיו, כולל היוועצות ככל הנדרש ברואה חשבון או יועץ מתאים אחר לפי העניין. 

מוסכם שכל הסתמכות על המערכת ועל התוכן המוצג דרכה, היא באחריותו הבילעדית של המשתמש. החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה, או ביצועיהם של המערכת, התוכן ו/או השירותים וכל מידע הזמין באמצעותם. תיתכנה טעויות במערכת ו/או במידע והחברה לא תישא באחריות להן, או לשגיאות הנובעות מתוכן משתמש שגוי, שימוש בשירות ספק חוץ ו/או דיווח לא תקין לצד שלישי באמצעות המערכת. 

המערכת מותאמת לשימוש בהתקנים ניידים, כגון מחשבי לוח ('Tablets') וטלפונים חכמים ('Smartphones'), החברה אינה יכולה להתחייב על שימוש תקין ו/או לשאת באחריות לכל סוג של נזק למשתמש ו/או למי ממטופליו ו/או לכל צד שלישי שייגרם כתוצאה משימוש במערכת באמצעות התקנים ניידים.

החברה מבהירה שאין לה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, שהמערכת תסופק כסדרה בלא הפסקות, לאיכותה, תתקיים בבטחה ללא טעויות, תהיה חסינה מכל גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או מכשירי ו/או מערכת, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצל המשתמש, או מי מטעמו , ולא תהיה למשתמש או מי מטעמו ו/או כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. בית העסק ומי מטעמו והמשתמש(ים) הינם מודעים לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין גם בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי, או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות אספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות), הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש במערכת הניהול ו/או בשירותים ו/או בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש לא תעלה על הסכום ששולם לחברה עבור השימוש במערכת על ידי המשתמש בתקופה של שנים עשר חודשים לפני התביעה הרלוונטית. אם המשתמש לא שילם לחברה עבור השימוש במערכת, לחברה לא תהיה לנו כל חבות כלפיו ו/או כלפי מי מטעמו ו/או כלפי צד שלישי. 

בהרשמה לתוכנה המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם שמירה על סודיותו ופרטיותו של המידע הנשמר בתוכנה. אמצעים אלה כוללים, ולא רק, שמירה על סודיות פרטי הגישה לתוכנה (שם המשתמש, ססמא, גישה לנייד שלו, וכו'), ושמירה שאף גורם שאינו מורשה לצפות ו/או להשתמש בתוכנה ו/או לגשת למידע הנשמר בה, כולו או חלקו, לא יקבל גישה לצפיה ו/או שימוש אחר מכל סוג שהוא בתוכנה או במידע הנשמר בה, או מגובה ממנה בכל צורה או יעד, כולל למסך בעת שמוצג עליו מידע מהתוכנה. 

מוסכם שהחברה לא תחוב ולא תהיה אחראית כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי בכל מקרה של שימוש ו/או צפייה בנתונים ע"י גורמים שאינם מורשים כאמור במסמך זה ו/או לפי חוק. 

המשתמש מתחייב לרכוש ולהחזיק על חשבונו חומרה, תוכנות, תשתית ושירותי אינטרנט הדרושים ומתאימים לשם שימוש בתוכנה. החברה, לרבות כל מי מטעמה או במקומה, לא תישא בכל אחריות לציוד אישי של המשתמש, רשת האינטרנט, ו/או רשתות תקשורת, לפעילותם או לתקלות כלשהן בהן. 

על המשתמש חלה האחריות לוודא את תקינותם ואבטחתם של הדפדפנים המותקנים במחשב הקצה באמצעותו ישתמש בתוכנה, כמו-גם מאפיינים, תאימות והגדרות אבטחת המידע של הדפדפן שבשימושו ולחברה לא תהיה כל אחריות על נזק מכל סוג העלול להיגרם למשתמש בתוכנה באמצעות דפדפנים אלה (כולל כל עדכון ו/או שדרוג ו/או שינוי גירסא ומאפיינים העלולים לחול בעתיד על דפדפנים אלה, לרבות אך מבלי לגרוע, מצבים בהם גם גרסאות הדפדפנים האמורות לעיל לא תוכלנה לתמוך עוד בתוכנה) ו/או כל תוכנה בעלת גישה לרשת האינטרנט דרכה ניגש המשתמש לתוכנה.

החברה, לרבות כל מי מטעמה או במקומה, לא תישא בכל אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, לגוף, תוצאתי, מיוחד, עקיף ו/או נזק אקראי, שייגרם עקב השימוש בתוכנה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה, אך לא רק, נזק למשתמש ו/או למטופליו ו/או לקוחותיו כולל פגיעה בנפש, בגוף, נזק כלכלי כל שהוא או אחר הנובע או קשור לשימוש בתוכנה על ידי הלקוח בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת). הכל גם במקרה שבו החברה הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל נסיבות שהן האחריות הכוללת של החברה כלפי המשתמש לכל נזקיו, לא תעלה על המחיר ששולם על ידי המשתמש לחברה בפועל בקשר לתוכנה.

השימוש בתוכנה והמידע הכלול בה אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.

החברה אינה מתחייבת לספק תיעוד של התוכנה, או כל חלק ממנה, בהווה או ביחס לכל פתוח או שנוי בעתיד. 

שינוי תנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש והפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים מהותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, תשלח למשתמש הודעה במייל. העדכון יהיה בתוקף מיום פרסומו וניתן יהיה לראות את תנאי השימוש והפרטיות המעודכנים במערכת ובאתר. המשך השימוש במערכת לאחר עדכון תנאי השימוש יו/או הפרטיות יחשב כהסכמה לתנאים המעודכנים. 

תנאים אלה יחולו גם על עדכון של התוכנה, אלא אם כן יצורף לעדכון הסכם נפרד (ובמקרה כזה יחולו תנאיו של ההסכם הנפרד).

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתנאים אלה לבין האמור בחלק אחר של התוכנה ו/או בכל פרסום אחר, הוראות תנאים אלה יגברו ויחייבו את הצדדים.

שיפוי

המשתמש הרשום ו/או המשתמש המנהל מטעמו, מסכים כי כי הינו/ם אחראי/ם לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש במערכת  על ידי המשתמש או מי מטעמו, כולל עובדים, מנהלים משתמשים מטעמו ומטופליו ככל שיש להם גישה למערכת ומתחייב/ים לשפות את מי-קליניק, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה ולהגן עליהם, בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחה והוצאות משפט, הוצאות מימון, עמלות, אגרות וכו' (כולל של צד ג' כלשהו, מטופלים, של משתמשים אחרים, ספקי חוץ וכיוב') הנובעים, באופן ישיר או עקיף: 

א. מהפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או על ידי משתמש כלשהו במחשב או במכשיר אחר של המשתמש או בחשבון שלו 

ב. מאופן השימוש או הניסיון להשתמש במערכת 

ג. מהפרה של כל חוק או תקנה לרבות, אך מבלי להגביל, הפרה של כל חוקי הפרטיות ותקנות שאליהם הם כפופים

ד. מהפרת זכות כלשהי של מי-קליניק ו/או צד שלישי כלשהו, כולל זכויות קנין רוחני של מי מהם. 

ה.  כל עניין אחר שעליו הם אחראים על פי חוק או על פי דין.

הסכם כולל

הסכם זה מבטא, ממצה ומכיל את כל ההסכמות בין הצדדים ומבטל כל מצג, הסכם, הצעה והתחייבות קודמים (בכתב או בעל-פה) שלא נכללו בו במפורש. כל שינוי של ההסכם או וויתור של צד לו על זכות, יהיו חסרי תוקף אלא אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי הצדדים. הימנעות או שיהוי של החברה ממימוש כל זכות אחרת העומדת לה לפי ההסכם לא תיחשב כוויתור מצידה ולא תמנע ממנה כל פעולה למימוש זכויותיה, או חלקן.

הדין החל וסמכות שיפוט

תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש במערכת והיחסים בין הצדדים ותגבר על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבילעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר זה. 

על תנאים אלה יחולו דיני מדינת ישראל. 

כל תביעה הנוגעת לתנאים אלה או נובעת מהם תוגש לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, אשר יהיה בעל סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאלה הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואלה יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

המשתמש מודע ומסכים שבעצם ההרשמה לתוכנה והשימוש בה הינו מתחייב לא להגיש ולא לסייע לצד שלישי להגיש כנגד החברה תובענה ייצוגית וכי כל מחלוקת בינו לבין החברה תתברר בתובענה אישית בלבד.

הודעות

המשתמש מסכים שככל שהחברה תצטר ליצור עימו קשר, היא תוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לחברה, לרבות באמצעות הטלפון, ווטסאפ, דואר אלקטרוני או מערכת מסרים אחרים. 

פניות לשירות הלקוחות תתבצע באמצעות הווטסאפ או המייל. במידת הצורך ולפי שיקול הדעת של החברה יתבצע שירות לקוחות טלפוני.

הודעות אחרות על פי הסכם זה יימסרו לחברה בדואר רשום לכתובת ד"ר עמי אבני בע"מ, ק"מ 74, רמת החייל, תל אביב, 6927826

דילוג לתוכן