תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש

 

תנאי שימוש באתר האינטרנט
my-cliniq

1. מבוא והשימוש באתר

1.1. כל האמור בתנאים אלה בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע.

1.2. תנאים המפורטים מטה "התנאים" ו/או "ההסכם"( יחולו על השימוש במערכת ועל
יחסיך עם חברת ד"ר עמי אבני בע"מ, ח.פ. 513350728( "החברה" או "בעלת האתר"),
שהינה בעלת זכויות על המערכת.

1.3. אתר my-cliniq עוסק בניהול מידע קליני, מנהלי, כספי , תדמיתי ושיווקי
למטפל (משתמשים בתשלום) וכן בשימושים עתידיים נוספים ככל שיוצעו.

1.4. תנאי שימוש אלה נוגעים למשתמשים השונים באתר כולל: למשתמשים בתשלום,
מטופליהם במידה והם משתמשים בשירותי האתר, ולגולשים מזדמנים באתר ומשתמשים
בתכניו הפומביים מכל סיבה שהיא. כל אחד מהם, לפי התנאים הנוגעים אליו.

1.5. השימוש באתר פתוח למשתמשים רשומים בתשלום או שלא בתשלום, למטופליהם
ולמשתמשים מזדמנים. השימוש שונה לכל קבוצת משתמשים לצורך קבלת רשות להשתמש
באתר "my-cliniq "כמשתמש רשום יש לבצע ולהשלים תהליך הרשמה. יש להקפיד על
מסירת פרטים מלאים ונכונים. זכות השימוש בתשלום בתוכנה תוקנה ללקוח הרשום בלבד
תמורת דמי שימוש חודשיים. אנא קרא תנאים אלה בעיון רב לפני כל שימוש באתר. אם
אינך מסכים לתנאים אלה אל תגלוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש.

1.6. ייתכן שתחויב בעלויות נוספות מצד מפעילי רשתות ו/או מפעילי תקשורת בעת
השימוש באתר. עלויות אלה כפופות להסכמים בינך לבין המפעילים ואינן כלולות
בעלות רכישת הזכות להשתמש באתר. בעלת האתר אינה אחראית לעלויות אלה.

 

2.
כשרות להשתמש באתר

2.1. האתר מיועד אך ורק למשתמשים הכשירים לבצע פעולות משפטיות. במידה והנך
קטין (מתחת לגיל 18 ) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס,
אל תבצע כל שימוש באתר.

2.2. בעלת האתר תהיה רשאית למנוע שימוש באתר בכל מקרה שבו יתעורר חשש סביר,
לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות
הדין; ו/או המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או
לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים ו/או מכל סיבה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

2.3. לאחר קבלת ההרשמה בחברה יישלח למייל לינק שמפנה לפעולת ההפעלה של החשבון.
בכניסה ללינק יופנה המשתמש לבחירת אופציית השימוש המועדפת עליו. לאחר בחירת
אופציית השימוש בתשלום,יתבקש המשתמש להזין את פרטי כרטיס האשראי לשם תשלום.
מרגע אישור התשלום בחברה, יועבר אוטומטית לעמוד הבית של התוכנה ויוכל להתחיל
את השימוש בה. גובה התשלום עשוי להתעדכן מעת לעת. הודעה על עדכון התשלום תינתן
21 ימים מראש ותחול רק על התשלום הבא.


2.4. נאסר על בעל זכות להשתמש באתר להעביר את זכויות השימוש באתר לצד ג' כלשהו

3.
זכויות יוצרים

  1. הסכם זה הינו הסכם למתן רשות לשימוש קצה במערכת ואינו הסכם מכירה.
   החברה הינה ותישאר הבעלים הבלעדית של מלוא הזכויות במערכת, בכלל זה,
   הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים ובשירותים המצויים באתר.
  2. משתמשים בתשלום הם בעלי זכות לשימוש עסקי הקשור בניהול ושיווק
   הקליניקה
  3. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות
   מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר my-cliniq –
   לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים,
   קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר – הינן של
   החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין
   וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות
   בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין להעתיק, להפיץ,
   לשכפל,לשדר, להעביר בהעברת המשך (transmission-re )להציג, להנפיק
   רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות,
   להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר מכל מין וסוג
   שהוא ו/או התוכנה ו/או חלקה.
  4. למעט זכותם של משתמשי האתר בתשלום לעשות שימוש בתוכנה לניהול המרפאה
   שלהם אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכני האתר למטרות רווח כלשהן והמשתמש
   אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים ובשירותים כאמור לצדדים
   שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש
   במידע, בתכנים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת
   האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך
   בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן.
  5. חל איסור מוחלט לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע שינוי, שכפול, העתקה
   או העברה של האתר )או כלחלק ממנו(, ו/או לבצע ו/או לסייע לצד שלישי
   לבצע הנדסה חוזרת ו/או בכל אופן אחר לנסות לגלות את קוד המקור של
   האתר, לשנותו או ליצור עבודות נגזרות אשר מבוססות על האתר.
  6. המשתמש מתחייב שלא לרשום או לתבוע זכויות כלשהן על המערכת ו/או קוד
   המקור של המערכת, כולם או מקצתם, ו/או על עבודות אשר נגזרות מהם.
  7. המשתמש מתחייב כי שיגור דברי פרסומת ו/או כל פנייה אחרת לצד שלישי
   ו/או ללקוחותיו באמצעות המערכת ייעשה בכפוף להוראות כל דין ולהוראות
   חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40 ,)התשס"ח – 2008( להלן: "חוק
   התקשורת"), לרבות קבלת אישורו בכתב של הנמען. מובהר בזאת כי החברה
   אינה אחראית לגבי תוכן הודעות כאמור שנשלחו לצד ג' כלשהו, ולחברה,
   מפעילי המערכת וכל גורם הקשור עימם, לא תהא כל חבות או אחריות מכל סוג
   ואופן בקשר לעניין זה. יובהר כי במידה ותיגרם לחברה הוצאה כספית כלשהי
   כתוצאה מהפרת התחייבות זו ע"י המשתמש, בין אם נעשתה במכוון ובין אם
   שאינה במכוון, תהא זכאית החברה לקבלת שיפוי ממך בגובה ההוצאות הכספיות
   שנגרמו לה.
  8. על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך
   לפרסום באתר יהיו בבעלותך. במסירת תוכן לפרסום באתר הינך מצהיר ומאשר
   כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הינך בר-רשות להתרת פרסומם
   באתר החברה. במסירת תוכן לפרסום באתר החברה, הינך מקנה לחברה רישיון
   חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע
   לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל
   מכשיר קצה.
  9. המשתמש מתחייב שלא לקשר לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים
   ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של:

   א.
   מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין
   רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

   ב.
   מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום,
   פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה,השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי;

   ג.
   מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב
   של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע
   מאחרים את השימוש באתר;

   ד.
   מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של
   החברה.
  10. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור
   של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים
   בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק
   לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

    

4. הגבלת אחריות.

  1. השימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש/הצופה. לבעלת האתר אין
   ולא תהיה כל אחריות ו/או חבות מצד במפורש או מכללא כלפי משתמשי האתר.
  2. בעלת האתר ו/או מי מטעמה אינה נותנת כל מצג או אחריות, במפורש או
   במשתמע בקשר לאתר (או כלחלק ממנו), לרבות בקשר עם התאמתו לצורך או
   שימוש מסוימים שלך.
  3. בעלת האתר ו/או מי מטעמה אינה נוטלת על עצמה כל התחייבות ביחס
   לפרסומים שנעשים באתר ו/או ביחס להבעת הדעות ו/או ההמלצות בחלק הפתוח
   לקהל הרחב. בעלת האתר אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר לא יופרע על ידי
   צדדים שלישיים.
  4. בעלת האתר מצהירה כי היא נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את
   הסטנדרט הנהוג בקשר עם אתרי אינטרנט ומתעדכנים מעת לעת. למרות האמור
   קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. החברה (לרבות כל מי מטעמה או
   במקומה) לא תישא בשום סוג של אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, נזק
   גוף, נזק תוצאתי, נזק מיוחד, נזק עקיף ו/או נזק אקראי, שייגרם עקב
   השימוש באתר, במישרין או בעקיפין,בכל עילת תביעה שהיא )חוזית, נזיקית
   או אחרת(, והכל גם במקרה שבו החברה הוזהרה בדבר האפשרותכי עלול להיגרם
   נזק מסוג זה.
  5. למרות מאמציה, החברה או מי מטעמה, אינה מתחייבת או ערבה לכך שהשימוש
   באתר לא יופרע על ידי צדדים שלישיים, כי הפונקציות הכלולות באתר יעמדו
   בכל דרישותיך או כי פעולת האתר תהיה רציפה וחפה מכל טעות או שגיאה,
   כולל שימוש במידע על ידי מי שאינם מורשים, פגיעה בשלמות המידע או
   שיבושו. כמו בשימוש בכל מאגר מידע בכל מדיה שהיא, חלה אחריות על
   המשתמש לבדוק את המידע הנמצא באתר, לפי העניין, לפני ההשענות עליו
   והשימוש בו.
  6. המשתמש מתחייב להגן על סודיות המידע לרבות ולא רק אי העברת פרטי משתמש
   וסיסמא לצד שלישי, אי השארת התוכנה פתוחה שלא בנוכחותו, בקרה על העברת
   מידע לצד שלישי וכיוב'.
  7. בכל חשד לפריצה או פגיעה במידע, חלה אחריות על המשתמש להעביר מיידית
   את הפרטים לידי החברה אימייל : [email protected]
  8. .בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תישא בכל אחריות לחומרה
   וציוד של המשתמש,רשת האינטרנט ו/או רשתות תקשורת.
  9. .למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר והמידע הכלול בו, לרבות, אך מבלי
   לגרוע, גם המאמרים ותבניות התיעוד, אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת
   מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי דרוש.

    

5.
אתרי משנה קישורים ופרטיות


  1. החברה מבהירה כי קיומו של קישור מסוים באתר, בין אם זהו קישור
   לשירותים של צד שלישי ובין אם זהו קישור כחלק מהאתר, אינה מעידה על כך
   שהמידע הנמצא באתר המקושר הינו אמין או מדויק והחברה לא תישא בנזק,
   מכל סוג שהוא, אשר יגרם לך בקשר לכך. על המשתמש לבדוק ולשקול בעצמו את
   מידת האמינות של המידע ורצונו להסתמך עליו. כמו-כן, לחברה נשמרת
   ההרשאה והזכות להשתמש בשירותי צד שלישי לצורך באתר )כגון – אתרים
   אחרים, רשתות חברתיות, הצגת מדיה סרטונים ופרסומים וכו'(. יתכן
   והאתרים האחרים יכילו תנאי שימוש ו/או מדיניות פרטיות שונה שאינם
   באחריות החברה ועל המשתמש חלה החובה והאחריות לוודא את תוכנם ומהותם
   של אל, וככל שהוא אינו מסכים לתנאים האתר האחר יהיה עליו האחריות
   להודיע לבעלת האתר להסירו מהאתר האחר.
  2. בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש בפרטים שייקלטו על ידה ו/או יימסרו לה על
   ידך לצורך ניתוח מידע סטטיסטי(כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר,
   פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר
   והשירותים המוצעים בו.
  3. החברה לא תיחשב כמפרה התחיבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל
   מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש
   או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים
   ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

    

6.
כללי

  1. .
   בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר וניהול
   המערכת מעת לעת. כל שינוי של תנאים אלה יחול על השימוש באתר החל מ –
   21 ימים ממועד השינוי ו/או בתחילת החודש הקלנדרי הסמוך – לפי המוקדם.
   מוטל עליך לבדוק את נוסחם העדכני של תנאים אלה לפני כל שימוש באתר.
  2. על תנאים אלה יחולו דיני מדינת ישראל. כל תביעה הנוגעת לתנאים אלה או
   נובעת מהם תוגש לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, אשר יהיה בעל סמכות
   שיפוט ייחודית ובלעדית ביחס לכל תביעה מכ לסוג ומן שהוא הקשורים באתר.
  3. רישומי המחשב של בעלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה
   לכאורה לנכונות הפעולות.
  4. כל הודעה על פי הסכם זה תימסר לבעלת האתר בדואר רשום לכתובת ק"מ 74
   ,רמת החייל, תל אביב,.69278נסו את My-Cliniq
ותגלו שעבודה עם מחשב / נייד יכולה להיות נעימה יעילה ומהנה