מדיניות פרטיות

אוקטובר 2022

חברת ד"ר עמי אבני בע"מ, ח.פ. 513350728 ("החברה"), שהינה בעלת הזכויות והמפעילה של מערכת My-Cliniq, על מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה, רואה חשיבות עליונה בשמירה על אבטחת, סודיות ופרטיות המידע של המשתמש במערכת מי-קליניק, ושל מטופליו ו/או לקוחותיו ורואה חשיבות ביכולת המשתמש ומי מטעמו לקבל החלטות מושכלות לגבי השימוש במידע שלו.

המונחים במסמך זה אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש, המפורסמים בעמוד תנאי השימוש .

מטרת מדיניות הפרטיות הינה להסביר את נהלי החברה ביחס למידע האישי (כמוגדר בהמשך) הנאסף באמצעות המערכת וכיצד החברה אוספת, משתמשת, מוסרת ומאבטחת את המידע האישי הנמסר לה על ידי המשתמשים ו/או מי מטעמםם ו/או הנאסף על ידה.

כל האמור בהסכם זה בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

המידע האישי שהחברה אוספת

"מידע אישי" הינו מידע הקשור לאדם, כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת אימייל.

לא חלה על המשתמש חובה חוקית, למסור לחברה כל מידע אישי ומסירת מידע אישי נעשית בהסכמתו בלבד. עם זאת, ייתכן שמסירת מידע אישי, כולו או חלקו, תהיה תנאי לשימוש במערכת, כולה או חלקה.

המידע נאסף ע"י החברה במידת הצורך ובהתאם לשימוש המשתמש במערכת ו/או בשירותי צד ג' ("ספקי חוץ"). בהתאם, איסוף המידע האישי תלוי באופן השימוש של המשתמש במערכת:

א. רישום והתחברות: על המשתמש לספק מידע אישי בתוקף, הכולל מספר טלפון וכתובת אימייל, כתנאי לרישום ולשימוש במערכת.

ב. תשלומי המשתמש עבור השימוש במערכת. התשלום עבור השימוש בתוכנה וכל תשלום אחר שהמשתמש מחוייב בו כלפי החברה, יתבצע בסליקה. לשם כך המשתמש נדרש למסור לספק שירותי הסליקה של החברה, מידע אודות אמצעי התשלום כגון: מס כרטיס אשראי, תוקף, שם ות.ז של בעל הכרטיס ועוד. החברה אינה שומרת ואין לה גישה למידע זה, למעט שמירת טוקן שיאפשר לחברה לבצע חיוב חודשי אוטומטית מבלי לשמור פרטי אשראי, למעט שמירת פרטים מזהים על מבצע התשלום ופרטי העסקה המועברים אליה ע"י ספק שירותי הסליקה.

ג. תקשורת עם המשתמש: החברה מתעדת את התקשורת עם המשתמש.

ד. מידע הנשמר במערכת ע"י המשתמש. המידע המוזן ע"י המשתמש למערכת נשמר במערכת באופן מוצפן. כמו כן, נשמר במערכת לוג הזנות המידע למערכת ע"י המשתמש, כולל תיעוד שינויים ומועדם. החברה אינה ניגשת למידע הנשמר על ידי המשתמש במערכת, למעט לבקשתו וברשותו המפורשת של המשתמש

תתכן גישה למידע בהתאמה להוראות החוק או במקרים מיוחדים נוספים כמפורט בהמשך.

ה. אופן גישה החברה אוספת מידע באופן אוטומטי על המחשב, הדפדפן, ומערכת ההפעלה.

ו. מסרונים: המערכת מתעדת את תוכן המסרונים הנשלחים מהמערכת, למי ומתי. גם על מידע זה חלים הכללים האמורים ביחס למידע הנשמר במערכת ע"י המשתמש. עם זאת, נתונים אלה גם יישמרו במערכת הגיבוי של ספק שירותי המסרונים ויש להתחשב בכך, בכל הנוגע למידע המועבר, למי, וכיוב'.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי המסרונים מפורטים בקשורים הבאים: תנאי שימוש , תנאי השירות הכללים, מדיניות הפרטיות

ז. סליקת לקוחות: המערכת מאפשרת למשתמש הצטרפות לשירותי סליקה מלקוחותיו. אין למערכת גישה למידע הנמסר לחברת שירותי הסליקה, למעט פרטי תשלומים כגון: שם המשלם, סוג הכרטיס, תאריך וסכום התשלום, מספר התשלומים, עבור מה התשלום. מידע זה נשמר באופן מוצפן במערכת כדי לתעד את התשלום וכדי להוציא תיעוד חשבונאי רלוונטי כגון חשבונית מס/ קבלה.

השימוש של החברה במידע של המשתמשים ועליהם.

שימוש במידע האישי: החברה משתמשת במידע האישי של המשתמש באופנים הבאים:

א. לשם מתן גישה מאובטחת למשתמש, לשם אבטחת המערכת והמידע של המשתמשים, לשם מתן מענה לכל בעיה הנוגעת למערכת, לשם מניעת הונאה וכיוב'.

ב. לשם ניהול חשבונות משתמשים ולשם מתן שירות, תמיכה ובחינה ופתרון בעיות עבור המשתמשים, כולל אלה שעלו עקב תלונות או הערות משתמשים.

ג. כאשר עולה חשד לשמוש המפר את תנאי השימוש ו/או הפרטיות של החברה ו/או של ספקים חיצונים ו/או צדדים שלישיים, כאשר יש חשד לסיכון ו/או פגיעה כלשהם לחברה, למערכת, למטופלים ו/או לצד שלישי כלשהו, או כאשר החברה עלולה להתבע או להיות ניזוקה בכל דרך שהיא עקב שימוש לא נאות של המשתמש ו/או מי מטעמו, במערכת, בעבר או בהווה.

ד. הבנה תפעול ושפור של המערכת: החברה עשויה להשתמש במידע האישי של המשתמש ובנתונים סטטיסטים אנונימים הנגזרים ממידע זה, לצרכים פנימים כגון, הערכת צרכי המשתמשים והמערכת, הערכת היקפי פעילות לצרכים שונים, אבחון בעיות תפעול, שיפור תשתית המחשוב ויכולות ושירותי המערכת, פיתוח שירותים חדשים וכיוב'.

החברה רשאית להעביר נתונים סטטיסטים אנונימים, שאינם כוללים כל מידע אישי ייחודי או מזהה, לצדדים שלישיים מורשים (כהגדרתם בהמשך), ללא הגבלה, בהתאם לתנאי השימוש ולפי שיקול דעתה הבילעדי.

שיתוף מידע אישי של המשתמש

א. עם בתי עסק נוספים: ככלל, החברה אינה מעבירה מידע אישי של המשתמש לבתי עסק נוספים.

ב. ספקי שירות וצדדים שלישים: החברה עשויה לשתף מידע, כולל מידע אישי, עם ספקי שירות וצדדים שלישיים אחרים (" צדדים שלישיים מורשים") אשר עשויים להשתמש במידע במקרים הבאים:

  1. סיוע בפעולת המערכת, או חלקים ממנה

  2. סיוע בניתוח השימוש באתר, או סיוע בשימוש במערכת או בחלקה, דוגמת ספקי סליקה, או שליחת מסרונים. שימוש בשירותים אלה מהווה הסכמה של המשתמש להעברת מידע כאמור. המשתמש רשאי לסרב להעברת מידע כאמור. במקרה זה, יתכן ולא יוכל להמשיך ולהשתמש במערכת או בשירות המסויים.

  3. עזר לשיווק: המשתמש רשאי לסרב להעברה למטרה זו ע"י הודעה למייל [email protected] .ללא כל פגיעה בזכותו להשתמש במערכת. עם זאת, עליו האחריות לוודא שהתקבלה הודעת אישור על קבלת הודעתו והסרתו בהתאם.

צדדים שלישיים מורשים עשויים להיות מצויים במדינות זרות. כל הצדדים השלישיים המורשים יהיו כפופים לחובות אי-גילוי ואי-שימוש. עם זאת, ייתכן ובחלק מהמדינות יתכן ורמת ההגנה על המידע אינה משתווה לרמת ההגנה במדינת ישראל. שימוש במערכת מהווה הסכמה להעברת מידע זו. ככל שמשתמש אינו מסכים להעברת מידע זה או חלקו, הוא אינו רשאי להשתמש במערכת.

ג. העברת מידע לפי חוק: המידע האישי של המשתמשים או המטופלים עלול להיות מועבר בהתאם לדרישות החוק, הדין או התקנות, כגון המקרים הבאים:

העברת מידע כאמור נדרשת על פי דין, תקנה, צו בית משפט או צו מטעם רשות אכיפה כלשהיא, לרבות כאמור בהמשך.

במקרה בו יש חשד שהמשתמש ביצע פעולות במערכת המנוגדות לחוק או לתנאי השימוש והפרטיות במערכת, או יש חשד לבצוע תרמית מכל סוג שהוא, או החברה תעלולה לעמוד בפני נקיטת צעדים משפטים נגדה בגין פעולה של המשתמש ו/או מי מטעמו, במערכת או בשירותים הנלווים,

ד. העברת בעלות: החברה עשויה לחשוף ו/או להעביר את מאגרי המידע שלה, על המידע האישי של המשתמשים במסגרת או במהלך משא ומתן למיזוג ו/או רכישה ו/או מכירת נכסי החברה, כולל פירוק. במקרים אילו, מדיניות הפרטיות תישאר בתוקפה, בהתאם להוראות החוק.

הגנה על המידע

החברה נוקטת באמצעים המקובלים בתעשייה על פי תקנים מחמירים על מנת להגן על המידע האישי שנמסר לה, בזמן המסירה ולאחריו. עם זאת, אין שיטות העברת מידע או אחסון אלקטרוני שהינן בטוחות לחלוטין. לכן, החברה אינה יכולה להבטיח באופן המוחלט את אבטחת המידע ואת הפרטיות של המידע האישי של המשתמש ושל המידע האחר הנשמר על ידו במערכת. על המשתמש לקחת בחשבון עובדה זו בעת השימוש בתוכנה. המשך השימוש בתוכנה מבטא שהמשתמש מודע לסיכונים אילו וושתמש להשתמש בתוכנה למרות סיכונים אלה ועל אחריותו הבילעדית.

קטינים פסולי דין וחסרי כשירות משפטית

חל איסור על שימוש במערכת על ידי קטינים ועל חסרי כשירות משפטית.

זכות עיון ושינוי מידע

משתמש במערכת יכול בכל עת לעיין ו/או לתקן מידע שנאסף אודותיו על ידי החברה, בהתאם להוראות החוק. החברה תתקן תוך זמן סביר מידע שנאסף על המשתמש בהתאם לבקשה אשר תתקבל במייל לכתובת [email protected] אם וככל שאפשרי ובהתאם להוראות החוק.

שמירת המידע

החברה תשמור את המידע האישי של המשתמש למשך זמן הדרוש ל:

א. שימוש במערכת

ב. מימוש מטרות השימוש במידע לפי מדיניות הפרטיות

ג. עמידה בדרישות וההתחיבויות המישפטיות של החברה.

ד. יישוב סכסוכים, אכיפת הסכמים, ככל שנדרש במסגרת הסכמים מול ספקי שירות חיצונים ו/או צדדים שלישיים אחרים שעשויים להיות מעורבים ו/או לשם הגנה על החברה מנזק אפשרי או על זכויותיה.

ה. בהתאם לדרישות החוק והדין הרלוונטי.

החברה רשאית למחוק את המידע של המשתמש, לאחר סיום השימוש במערכת, מבלי להודיע לו על כך, ככל שהחברה לא רואה צורך להחזיק בו עוד למטרות שפורטו לעיל.

תקשורת והודעות

לחברה נשמרת הזכות לשלוח למשתמש הודעות הקשורות למערכת ולשירותיה באמצעות מסרונים, ווטסאפ או מייל, לרבות הודעות הקשורות לשימוש האישי של המשתמש במערכת.

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של החברה עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות תשלח הודעה כך למשתמש במייל או באמצעי תקשורת אחר שמסר למערכת והגירסא המעודכנת תפורסם באתר המערכת. המשך השימוש במערכת לאחר המועד הקובע של עדכון כזה יהווה הסכמה מצד המשתמש למדיניות המתוקנת.

יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות יש לפנות ל: [email protected]

עדכון אחרון: אוקטובר 2022

דילוג לתוכן